ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
bulletAnas Amatayakul
bulletประวัติ ดร.อณัส
bulletสิทธิมนุษยชนในโลกมุสลิม
bulletบทนำแห่งศาสนาอิสลาม
dot
dot
bulletIslam in Thailand
bulletIslam The Message for Mankind
bulletJihad in Islam
dot
dot
bulletบทที่ 1คำสรรพนามในภาษาอาหรับ
bulletหน่วยที่ 2 ศัพท์อาหรับกลุ่มสมมติบัญญัติ
bulletหน่วยที่ 3 คําศัพท์ภาษาอาหรับกลุ่มอาชีพต่างๆ
bulletหน่วยที่ 4 คำศัพท์กลุ่มธรรมะในภาษาอารบิก
bulletหน่วยที่ 5 ศัพท์ภาษาอาหรับเกี่ยวกับผู้คนสัญชาติต่างๆ
bulletหน่วยที่ 6 คำศัพท์ภาษาอาหรับเกี่ยวกับประเทศอาหรับต่างๆ
bulletหน่วยที่ 7 คำศัพท์ชื่อเมืองต่างๆในภาษาอาหรับ
bulletคำบุรพบท - คำสันธาน
bulletแบบฝึกหัดเรียนภาษาอาหรับ
dot
dot
bulletสตรีและสิทธิสตรีมุสลิม
bulletหลักปฏิบัติต่อผู้ป่วยมุสลิม
dot
dot
การประชุมและสัมมนา

1) การประชุม Think Tanks Organizations Forum of the Islamic Countries ที่นคร อิสตันบูล ระหว่างวันที่ 28-30 มกราคม 2553

ดร.อณัสได้เป็นตัวแทนของศูนย์ศึกษาและพัฒนาสันติวิธี มหาวิทยาลัยมหิดล ไปนําเสนอผลงานของศูนย์ฯในการจัดการทางความคิดเพื่อสร้างสรรค์สันติภาพในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ของประเทศไทย

 2) การเดินทางไปเยี่ยมชมการจัดการศึกษาและกิจการทางวิชาการด้านสานเสวนาของมหาวิทยาลัย Fatih ณ กรุงอิสตันบูล ในวันที่ 1 มกราคม 2553 

3.อาจารย์อณัสอมาตยกุลในฐานะคณะทํางานของจุฬาราชมนตรีจะเดินทางไปบรรยายที่สํานักงานคณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัดปัตตานีเรื่อง "บทบาทและศักยภาพของผู้นําในการฟื้นฟูและสร้างการเปลี่ยนแปลงเพื่อความมั่นคงในสังคม" ในวันอาทิตย์ที่ 1 เมษายน 2555 นี้ ระหว่างเวลา 13.30-14.30 น. 
4. ดร.อณัสเป็นวิทยากรบรรยายเป็นภาษาอาหรับให้บรรดาผู้ทํางานการเผยแผ่ศาสนาอิสลามจากทั่วเอเชียฟังในหัวข้อ "การเผยแผ่อิสลามในประเทศไทย  : ประสบการณ์ ความสําเร็จ ปัญหาและอุปสรรค"ภายใต้การสนับสนุนของกระทรวงศาสนสมบัติ และกิจการศาสนาอิสลาม ประเทศคูเวต
เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2555 เวลา 13.00-15.00
5.ดร.อณัสเป็นวิทยากรบรรยายให้ข้าราชการและลูกจ้างประจําสํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรในหัวข้อ " หลักการดําเนินชีวิตตามวิถีอิสลาม" ในวันที่ 30 เม.ษ. 2555
6. ดร.อณัส เดินทางไปร่วมการประชุมนานาชาติเรื่อง "การแก้ปัญหาสังคม : ตามแนวทางของศาสดา นบี มูฮัมมัด" ที่ประเทศตุรกี ระหว่างวันที่ 4 -8 พ.ค. 2555 อินชาอัลลอฮ์
7. ดร.อณัส เป็นวิทยากรบรรบายหัวข้อ " นิติรัฐในปรัชญาอิสลาม"จัดโดยสมาคมปรัชญาและศาสนาแห่งประเทศไทย
สถานที่ อาคารมหาจุฬาลงกรณ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วันที่ 12 พ.ค 2555
                                                             
 
 

 

 

 

 

3.อาจารย์อณัส อมาตยกุลในฐานะคณะทํางานของจุฬาราชมนตรีจะเดินทางไปบรรยายที่สํานักงานคณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัดปัตตานี เรื่อง " บทบาทและศักยภาพของผู้นําในการฟื้นฟู และสร้างการเปลี่ยนแปลงเพื่อความมั่นคงในสังคม" ในวันอาทิตย์ที่ 1 เมษายน 2555 นี้ ระหว่างเวลา 13.30-14.30 น. 

 

4. ดร.อณัสเป็นวิทยากรบรรยายเป็นภาษาอาหรับให้บรรดาผู้ทํางานการเผยแผ่ศาสนาอิสลามจากทั่วเอเชียฟังในหัวข้อ "การเผยแผ่อิสลามในประเทศไทย  : ประสบการณ์ ความสําเร็จ ปัญหาและอุปสรรค" ภายใต้การสนับสนุนของกระทรวงศาสนสมบัติ และกิจการศาสนาอิสลาม ประเทศคูเวต

เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2555 เวลา 13.00-15.00

5.ดร.อณัส เป็นวิทยากรบรรยายให้ข้าราชการและลูกจ้างประจําสํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ในหัวข้อ " หลักการดําเนินชีวิตตามวิถีอิสลาม" ในวันที่ 30 เม.ษ. 2555

6. ดร.อณัส เดินทางไปร่วมการประชุมนานาชาติเรื่อง "การแก้ปัญหาสังคม : ตามแนวทางของศาสดา นบี มูฮัมมัด" ที่ประเทศตุรกี ระหว่างวันที่ 4 -8 พ.ค. 2555 อินชาอัลลอฮ์

7. ดร.อณัส เป็นวิทยากรบรรบายหัวข้อ " นิติรัฐในปรัชญาอิสลาม" จัดโดยสมาคมปรัชญาและศาสนาแห่งประเทศไทย

สถานที่ อาคารมหาจุฬาลงกรณ์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วันที่ 12 พ.ค 2555

 อาจารย์อณัสเดินทางไปเยือนประเทศฟิลิปปินส์และเขตปกครองพิเศษของมุสลิมในมินดาเนา เมื่อกลางเดือนสิงหาคม 2553
อาจารย์อณัสได้เดินทางไปประเทศอียิปต์เพื่อเป็นวิทยากรแก่นักศึกษาไทยที่มหาวิทยาลัยอัลอัซอาร์
การประชุมที่ปากีสถาน

 

ข่าวเก่า(เพื่อเป็นข้อมูลในการศึกษา)

รายงานการประชุมนานาชาติว่าด้วยเศรษฐกิจและวัฒนธรรมอิสลาม ณ กรุงลาฮอร์ สาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน ระหว่างวันที่ 25-26 เม.ย.2548

การประชุมครั้งนี้จัดขึ้นโดยการอุปถัมภ์ของ  พณ. พลเอกปัรเวช  มุชัรรอฟ  ประธานาธิปดีแห่งสาธารณรัฐอิสลาม  เป็นการจัดร่วมกันระหว่างหอการค้าและอุตสาหกรรมอิสลามหรือ  ICCI  อันเป็นหอการค้าของ  OIC  กับกลุ่มบริษัทดีวาน  และกระทรวงอุตสาหกรรม 

หน้า 1/1
1
[Go to top]Copyright © 2010 All Rights Reserved.
Copyright by dranas @ 2008